Privacy & algemene voorwaarden

Privacy informatie en Algemene voorwaarden

Wie zijn wij

‘The Elements of Whisky’ is een onderdeel van ‘Projx-Productions’

Projx-Productions
KVK: 69188173

Correspondentieadres:
T.A.V. Max Foxen – Elements Of Whisky
Jan Campertstraat 5, 
6416 SG Heerlen

Telefoonnummer: +31(0)6-44109889

Welke Persoonsgegevens verzamelen.

Wanneer een bezoeker van de website een reactie achterlaat, slaan wij de volgende informatie op: Schermnaam, reactie, IP adres en de internetbrowser. Dit om spam tegen te gaan.

Media

Door deel te nemen aan onze evenementen ga je akkoord met onze voorwaarden. Tijdens proeverijen maken wij foto’s. Deze foto’s zijn eigendom van ‘Projx-Productions’ en kunnen ook ingezet worden via onze andere kanalen. Denk hierbij aan Facebook, Instagram, Drukwerk of op de kanalen van ‘Stichting/Theatergroep Xtravagant’. 
Alle foto’s worden uitsluitend gebruikt voor promotie doeleinden en zullen niet worden doorverkocht aan externe partijen. Bij bezwaar kun je dit aangeven door een mail te sturen naar: info@elementsofwhisky.nl

Contact formulieren

Wanneer je een contactformulier invult bewaren we de gegevens ingevuld in dit formulier. Op verzoek kunnen deze gegevens gewist worden.

Cookies

Wij gebruiken cookies om onze website te optimaliseren.

Embedded content van externe websites

Sommige delen van de website kunnen externe content bevatten (bv. videos, afbeeldingen ect.). Deze content gedraagt zich identiek alsof de gebruiker de bron website bekijkt c.q. gebruikt.

Deze websites kunnen data van je bewaren, cookies gebruiken, je tracken enz. als je een account hebt en ingelogd bent voor die website. Wij zijn niet verantwoordelijk hiervoor.

Analytics

Wij gebruiken Jetpack (Hiervoor worden cookies geplaatst, informatie hierover kan gevonden worden op https://jetpack.com/support/cookies/) om onze website te monitoren. Dit om onze website te optimaliseren en te verbeteren. Deze data wordt niet beschikbaar gesteld voor andere partijen.

Met wie delen we data

Aangezien ‘The Elements Of Whisky’ onderdeel is van Projx-Productions, is de data eigendom van ‘Projx-Productions’. Daarbij kan deze data gebruikt worden door ‘Stichting/Theatergroep Xtravagant’. 

De volgende gegevens worden doorgestuurd naar Mailchimp bij aanmelding nieuwsbrief of bestelling van toegangsbewijzen: voor- achternaam en e-mailadres. Mailchimp is de provider van onze nieuwsbrieven. Deze gegevens wordt uitsluitend gebruikt voor onze organisatie. Hierover meer informatie kunt u vinden op: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Hoelang bewaren wij je data

We bewaren de data voor een onbepaalde tijd. Wanneer je je data verwijderd wilt hebben kun je dit altijd aanvragen doormiddel van een mail naar info@elementsofwhisky.nl

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 AVG) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 AVG).

Annulering en aansprakelijkheid

Reclame is niet mogelijk met betrekking tot de volgende klachten en omstandigheden, en leiden derhalve nimmer tot enige verplichting tot schadevergoeding aan de zijde van het The Elements of Whisky/Projx – Productions:

  1. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op wijzigingen in het programma, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, wijzigingen in de perso(o)n(en), in de samenstelling van het programma, verschuivingen van evenementen naar een andere datum;

  2. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de kwaliteit van de evenementen;

  3. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers of wederrechtelijke indringers daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en molest; bij herhaalde overlast of ongemak door bepaalde, nader te identificeren bezoekers zal The The Elements of whisky later het mogelijke verrichten om deze bezoekers in de toekomst zo nodig de toegang te ontzeggen;

  4. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden aan de locaties van evenementen, dan wel op de gevolgen van deze onderhoudswerkzaamheden die redelijkerwijs op dat moment mochten worden verricht;

  5. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in de zalen van de locaties van de evenementen;

  6. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, waaronder begrepen beperkt zicht voor de Bezoeker, veroorzaakt door (geluids-) opnamen door de media en de naar aanleiding daarvan getroffen technische voorzieningen;

  7. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op (geluids-) overlast veroorzaakt door gelijktijdig plaatsvindende evenementen/overige activiteiten, daaronder begrepen noodzakelijke handelingen die dienen ter voorbereiding op deze evenementen, of die op enige andere wijze met deze evenementen samenhangen, in andere ruimten van de locaties;

  8. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de toewijzing en de verdeling van de plaatsen en/of een door omstandigheden noodzakelijke wijziging van de zitplaatsen;

  9. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak door stakingen van het openbaar vervoer;

  10. klachten omdat de Bezoeker de toegang tot de locatie is ontzegd vanwege de omstandigheden dat het evenement op deze locatie reeds een aanvang heeft genomen.

Reclame is niet mogelijk met betrekking tot de volgende persoonlijke omstandigheden van de deelnemer:

 1. Lokale omstandigheden zoals het weer of (politieke) onrust;

 2. Ontslag of nieuwe baan;

 3. verbroken relatie;

 4. Ziekte of overlijden huisdier;

 

Overige reclame moet binnen 5 werkdagen na afloop van een evenement schriftelijk overlegd worden met The Elements of Whisky/Projx – Productions en wordt daar waar redelijkerwijs mogelijk in behandeling genomen.

Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan The Elements of Whisky/Projx Productions kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft The Elements of Whisky/Projx – Productions in geval van overmacht het recht om de uitvoering van de bestelling van Koper op te schorten, zulks door dit schriftelijk aan Koper mee te delen en zulks zonder dat The Elements of Whisky/Projx – Productions gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.